Se redeschide groapa de gunoi de la Titu

in Administrație by
Banner

În vederea unei corecte informări a opiniei publice cu privire la situația celulei de depozitare a deșeurilor municipale din orașul Titu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ”Management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița” face următoarele precizări:

În primul rând, în baza adresei SC Eurogas Prescom SRL Fieni, operatorul de depozitare delegat prin concesiune să opereze în depozitul ecologic Titu, aparatul tehnic al ADI a autorizat întreruperea activităților de sortare, tratare și depozitare a deșeurilor menajere pentru perioada 7 mai 2018, ora 07:00 – 11 mai 2018, ora 07:00 și nu pentru intervalul 4 – 9 mai 2018, așa cum se stipula în adresa amintită, și a făcut cunoscut acest fapt operatorului, printr-o adresă scrisă, transmisă în data de 4 mai 2018.

În al doilea rând, urmare a celor precizate, vineri, 4 mai 2018, activitățile de sortare, tratare și depozitare a deșeurilor menajere la celula Titu nu au fost întrerupte, în cursul dimineții, cu știința și acordul ADI Salubritate, operatorul având răspunderea, potrivit clauzelor contractuale, bunei gestionări a organizării și desfășurării activității.

În al treilea rând, autoritățile județene continuă demersurile pentru extinderea celulei de depozitare a deșeurilor municipale din orașul Titu, prin construirea celui de-al doilea depozit conform. Astfel, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, “Consiliile locale și/sau județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor de deșeuri municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor.”

Potrivit normativului din 26.11.2004, privind depozitarea deșeurilor, se impun anumite condiții de realizare a acestor depozite, în cazul nostru fiind exclusă orice altă variantă decât cea a realizării celei de-a doua celule în continuarea depozitului vechi și a celulei nr. 1. Nerealizarea acestei noi celule ar fi o gravă abatere de la angajamentele asumate prin Memorandumul de Finanțare al Proiectului ISPA, ținând cont și de faptul că autoritățile administrației publice locale trebuie să respecte prevederile Strategiei Naționale și ale Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.

ADI a inițiat demersul solicitării unei suprafețe de teren din domeniul public al unității administrativ-teritoriale Titu, membră a asociației, tocmai pentru a aduce la îndeplinire dispozițiile legale ce guvernează serviciul public de salubrizare. Totodată, acesteia îi revine obligația de a exercita atribuțiile delegate prin mandatele speciale cu care a fost investită, în numele și pe seama tuturor UAT-urilor membre.

Astfel, operatorului SC Eurogas Prescom SRL Fieni îi revine obligația contractuală de a realiza cea de-a doua celulă, investiție care, la finalul contractului, va reveni de drept, gratuit și liber de orice sarcini, unității administrativ-teritoriale județul Dâmbovița și integrată domeniului public al acesteia, potrivit legii.

Revenim asupra precizării că realizarea depozitelor conforme este o obligație și nu o opțiune.

În vederea derulării proiectului ISPA, pentru realizarea Depozitului ecologic de la Titu, suprafețele de 5 ha teren, respectiv 2 ha teren și de 1232 mp reprezentând drum de exploatare, au fost introduse în domeniul public al județului Dâmbovița, prin preluarea acestora din domeniul public al UAT Titu.

În sensul celor de mai sus, Consiliul local al orașului Titu a adoptat Hotărârea nr. 118/29.09.2005, privind transmiterea bunului imobil-teren în suprafață de 5 ha, respectiv 2 ha și a drumului de exploatare DE 315 în suprafață de 1232 mp, din domeniul public al orașului Titu și din administrarea Consiliului local Titu, în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița.

Pentru includerea suprafețelor de mai sus din domeniul public al orașului Titu în domeniul public al județului Dâmbovița, Consiliul Județean Dâmbovița a adoptat Hotărârea nr. 94/06.10.2005.

În baza hotărârilor celor două unități administrativ-teritoriale s-a încheiat Protocolul de predare-primire a suprafeței totale de 7,1232 ha (5 ha + 2 ha + DE 1232 mp), protocol care consfințește trecerea terenului din domeniul public al orașului Titu și din administrarea Consiliului local Titu, în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița. Protocolul a fost înregistrat la Consiliul local Titu sub nr. 1460/13.02.2006 și la Consiliul Județean Dâmbovița, sub nr. 917/15.02.2006.

După predarea suprafeței de 7 ha, în anul 2011, Consiliul local Titu a adoptat Hotărârea nr. 104/27.07.2011 și a hotărât includerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al orașului Titu a unei suprafețe de teren de 4 ha. Datele de identificare a terenului demonstrează fără dubiu că cele 4 ha fac parte din cele 7 ha predate Consiliului Județean, care nu a fost informat niciodată cu privire la această operațiune. Această hotărâre a stat la baza intabulării terenului cu număr cadastral provizoriu 70565.

În prezent, Consiliul Județean Dâmbovița a fost deposedat de 4 ha de teren și deține numai 3 ha de teren.

La acest moment, prioritatea este finalizarea celor două noi celule de depozitare a deșeurilor municipale la Centrul de gestionare a deșeurilor Aninoasa și Depozitul conform Titu. Primele celule, realizate prin Programul ISPA, se apropie de capacitatea maximă de depozitare.  Executarea noilor celule este în sarcina SC Eurogas Prescom SRL Fieni, în baza contractului nr. 492/538/29.11.2010, încheiat cu această societate. Precizăm că finalizarea cât mai rapidă a acestor două noi depozite și autorizarea lor pentru funcționare sunt de maximă importanță, pentru a nu deregla și bloca fluxul de colectare și transport al deșeurilor.

Astăzi, operatorul SC Eurogas Prescom SRL Fieni a comunicat că, începând cu data de 10 mai 2018, ora 7:00, activitatea la depozitul Titu va fi reluată în regim normal, cu 24 de ore mai devreme decât termenul inițial autorizat.

Pe această cale, rugăm autoritățile administrațiilor publice locale din zona de sud a județului Dâmbovița să aducă la cunoștința locuitorilor intrarea în regim normal a activității de operare.

Sursa: comunicat de presă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management integrat al deșeurilor în județul Dâmbovița”

Banner